Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach


Wstęp deklaracji


Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: htttps://dpswyreby.pl/

Dane teleadresowe jednostki:
Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach
Wielkie Wyręby 23
83-230 Smętowo Graniczne

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2018r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.05.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora:
 1. Cel linku nie zostanie odpowiednio określony, lub nie ma odniesienia.
 2. Załączniki nie będą posiadać informacji na temat wielkości pliku.
 3. Niektóre grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których zamieszczone dokumenty lub linki będą nieaktualne z uwagi na fakt:
 1. Pochodzenia z różnych niezależnych od administratora źródeł.
 2. Opublikowania w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 3. Posiadają strukturę uniemożliwiającą możliwość ingerencji, np. skany.
 4. Opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej.
 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w stronie.
 1. Mogą się zdarzyć sytuacje kiedy w treści brakuje tekstu alternatywnego.
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy w obrazie nie ma tekstu alternatywnego.
 3. Mogą zdarzyć się sytuacje kiedy kontrast pomiędzy tekstem za tłem strony będzie niski.
 4. Strona zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strony internetowa http://dpswyreby.pl/ posiada dla użytkowników takie ułatwienia jak:

 • Powiększenie lub pomniejszenie tekstu.
 • Zmianę kontrastu strony.
 • Oznaczenie innym kolorem linków.
 • Podstawowy język treści strony można określić programowo.
 • Wyszukiwarkę treści.
 • nawigacja za pomocą klawiatury za pomocą standardowych skrótów przeglądarek internetowych (np. TAB, SHIFT + TAB).
 • czytelną czcionkę.

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściach od budynku znajdują się schody, poręcze oraz podjazdy umożliwiające dostanie się do budynku, w jego określonych częściach. Drzwi główne otwierane są ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Korytarze są ogólnie dostępne. Nie zawierają większych barier ani przeszkód komunikacyjnych, ale znajdują się tam progi oraz schody co jest podyktowane strukturą komunikacyjną budynku. W budynku są windy umożliwiające dostanie się na dowolny poziom. Korytarze umożliwiają poruszanie się na wózku. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na każdym piętrze. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze. Istnieje także możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego pomieszczenia.

Opis dostosowań, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Budynek posiada podjazdy oraz zjazdy dla wózków inwalidzkich. Budynek nie posiada platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Zapewnia się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zlokalizowane na placu bezpośrednio na placu przy wejściu do budynku głównego.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń poza pomieszczeniami technicznymi, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku:

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie, poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przed podmiot zewnętrzny – Biuro Obsługi Firm Pio-Mar Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 35, 83-110 Tczew, https://www.biuropiomar.pl/

Skorzystano także z narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), który wykazał zgodność na poziomie 97.02 % wynik testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=53500f63-8ddd-4162-b2f5-186a9cdef786

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Celina Janicka
e-mail: sekretariat@dpswyreby.pl
Telefon: 58 – 561 90 95

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – TUTAJ.


 

Nasza placówka

Godziny otwarcia:

Dział podstawowy: całodobowo

Administracja od pn.- pt.

od 7:00 do 15:00

 

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny